در حال نمایش 9 نتیجه

الماس VBMT 160404-PM 4225 سندویک

1,100,000 تومان

-فروش اینسرت-الماس VBMT 160404-PM 4225 سندویک

-فروش اینسرت-الماس VBMT 331-PM 4225

-مشخصات الماس vbmt -سرعت براده برداری الماس vbmt -الماس vbmt اصلی -از کجا الماس vbmt اصلی بخریم؟

سنترتراش واردکننده انواع اینسرت های تراشکاری سندویک به قیمت وارداتی می باشد

الماس VBMT160408-PM 4315 سندویک

1,050,000 تومان

-فروش اینسرت-الماس VBMT 160408-PM 4315 سندویک

-فروش اینسرت-الماس VBMT 332-PM 4315

-مشخصات الماس vbmt -سرعت براده برداری الماس vbmt -الماس vbmt اصلی -از کجا الماس vbmt اصلی بخریم؟

سنترتراش واردکننده انواع اینسرت های تراشکاری سندویک به قیمت وارداتی می باشد

الماس برش-اینسرت برش یک طرفه N151.400-5E 4125 سندویک

870,000 تومان

فروش الماس-اینسرت برش یک طرفه N151.400-5E 4125 سندویک

قیمت الماس برش 4 میلی متر

برای مشاهده کاتالوگ اینسرت برش 4 میلی متر سندویک

کلیک کنید

سنترتراش واردکننده انواع اینسرت های تراشکاری سندویک می باشد.تمامی اینسرت ها به قیمت وارداتی عرضه میگردد

الماس-اینسرت برش دو سر 3میل N123E2-0300-0002-GF 1125سندویک

1,200,000 تومان

فروش الماس برش-اینسرت برش دو سر N123E2-0300-0002-GF 1125 سندویک

قیمت الماس-اینسرت برش دو سرN123E2-0300-0002-GF 1125 سندویک

برای دانلود کاتالوگ الماس-اینسرت برش دو سر N123E2-0300-0002-GF 1125 سندویک کلیک کنید

سنتر تراش وارد کننده انواع اینسرت های برش دو سر سندویک می باشد.تمامی الماس ها به قیمت واراداتی ارائه میگردد

الماس-اینسرت برش دو سر 6 میل N123K2-0600-0004-GM 1125 سندویک

1,100,000 تومان

فروش الماس برش-اینسرت برش دو سر N123K2-0600-0004-GM 1125سندویک

قیمت الماس-اینسرت برش دو سرN123K2-0600-0004-GM 1125 سندویک

برای دانلود کاتالوگ الماس-اینسرت برش دو سر N123K2-0600-0004-GM 1125 سندویک کلیک کنید

سنتر تراش وارد کننده انواع اینسرت های برش دو سر سندویک می باشد.تمامی الماس ها به قیمت واراداتی ارائه میگردد

الماس-اینسرت برش دو سر N123F2-0250-0002-GF 1125 سندویک

1,000,000 تومان

فروش الماس برش-اینسرت برش دو سر N123F2-0250-0002-GF 1125 سندویک

قیمت الماس-اینسرت برش دو سر N123F2-0250-0002-GF 1125 سندویک

برای دانلود کاتالوگ الماس-اینسرت برش دو سر N123F2-0250-0002-GF 1125 سندویک کلیک کنید

سنتر تراش وارد کننده انواع اینسرت های برش دو سر سندویک می باشد.تمامی الماس ها به قیمت واراداتی ارائه میگردد

الماس-اینسرت برش یک طرفه 5 میل N151.2-500-4E 1125 سندویک

990,000 تومان

فروش الماس-اینسرت برش یک طرفه 5 میل N151.2-500-4E 1125 سندویک

قیمت الماس- اینسرت برش یک طرفه 5 میل N151.2-500-4E 1125 سندویک

برای دانلود کاتالوگ اینسرت برش یک طرفه 5 میل N151.2-500-4E 1125 سندویک کلیک کنید

سنتر تراش واردکننده انواع اینسرت های برش یک طرفه سندویک می باشد.تمامی اینسرت ها به قیمت وارداتی ارائه میگردد
 

اینسرت برش یک طرفه N151.2-200-4E 1125 سندویک

1,400,000 تومان

فروش الماس برش- اینسرت برش یک طرفه سایز 2 -N151.2-200-4E 1125

قیمت اینسرت برش- الماس برش 2 میل سندویک

برای مشاهده کاتالوگ اینسرت برش کلیک نمایید

سنتر تراش وارد کننده  انواع اینسرت های تراشکاری سندویک می باشد.تمامی الماس ها به قیمت وارداتی عرضه میگردد

اینسرت-الماسVBMT 160404-MM 1125

950,000 تومان

-فروش اینسرت-الماس VBMT 160404-MM 1125 سندویک

-فروش اینسرت-الماس VBMT 331-MM 1125

-مشخصات الماس vbmt -سرعت براده برداری الماس vbmt -الماس vbmt اصلی -از کجا الماس vbmt اصلی بخریم؟

سنترتراش واردکننده انواع اینسرت های تراشکاری سندویک به قیمت وارداتی می باشد